Категории
Your Cart

Защита на лични данни

Политика за защита на личните данни 

Декларация - Съгласие за обработване на лични данни

 1. Моля, след като се запознаете внимателно с предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите доброволно, информирано и изрично съгласие на ЕйБиСи Аброуд ООД да обработва Вашите лични данни.
 2. При попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн поръчка от klimatici.bg на ЕйБиСи Аброуд ООД е необходимо да попълните Ваши лични данни.

Част I Определения

 1. “Лични данни” представлява всяка информация, която идентифицира физическо лице или лице, което може да се идентифицира (“субект на данни”); лице, което може пряко или непряко да се идентифицира чрез име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или по един или повече белези, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност се нарича физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
 2. “Обработване на лични данни” представлява всяко действие или множество от действия, които Дружеството извършва с личните данни чрез автоматични или неавтоматични средства (събиране, организиране, записване, групиране, адаптиране, съхраняване, актуализиране, коригиране, блокиране, заличаване и др.)

Част II Администриране на лични данни

 1. ЕйБиСи Аброуд ООД (наричан по-долу “ЕйБиСи Аброуд”, “Klimatici.bg” или “Дружеството”), вписано в търговския регистър с ЕИК 203385375, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. Константин Величков 89, ет.7 ап.25, администрира лични данни.

Част III Основание и цели за обработване на личните ви данни

 1. Klimatici.bg събира и обработва долупосочените лични данни при попълване на контактна форма на онлайн магазин klimatici.bg:
 • Име и фамилия;
 • Електронна поща - имейл;
 • Детайли банкова сметка;
 • Личен адрес;
 • Телефонен номер;
 • Данни от бисквитки - Задължителни бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Бисквитки с цел реклама, предпочитания, поведение в онлайн пространството, местоположение.
 1. Ние използваме горепосочените лични данни с цел: 
 • Осъществяване на пълноценна кореспонденция, свързана с участието Ви в текущата дейност на Дружеството;
 • Информираност относно продукти, услуги, предстоящи промоции и маркетингови кампании;
 • Приемане и обработване на поръчки, включително експедиране и фактуриране на същите;
 • Усъвършенстване на предлаганите услуги, като използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач.
 • Ние използваме горепосочените лични данни с цел: 
 1. Личните данни, събирани в регистъра от лицето са в резултат от получаване на електронно съобщение от същото и само след доброволно и информирано съгласие, предоставено от лицето.

Част IV Принципи при събиране и обработване на личните Ви данни

 1. Klimatici.bg спазва следните принципи при обработка на личните Ви данни:
 • Законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
 • Свеждане до минимум целите на обработването;
 • Правилност и актуалност на данните;
 • Свеждане до минимум съхранението, свързано с постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработка и гарантиране на високо ниво на сигурност на личните даннни;

Част V. Предоставяне на личните данни на трети страни

 1. Предаването на събраните лични данни на трети страни става само с изричното съгласие на субекта на лични данни и при спазване на останалите условия, заложени в действащото българско законодателство.

Част VI. Срок на съхранение

 1. Личните данни, събирани и обработвани в резултат на получените от физически лица електронни съобщения през страницата на Klimatici.bg се съхраняват в зависимост от по-ранното настъпване на следните две обстоятелства:
 • Постигане на целите, за които са събрани;
 • Отменяне на съгласието за предоставяне на личните данни.

Част VII. Права на потребителя при събирането, обработването и съхранението на лични данни

 1. Като субект на данни, във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:
 • Право на достъп - Информираност относно какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. При поискване, администраторът Ви предоставя безплатно копие от обработваните лични данни. Ако подаването на искане става посредством електронни средства, Администраторът предоставя информацията в електронна форма.
 • Право на коригиране - Ако Вашите данни са неточни или непълни, имате право да поискате коригиране на същите.
 • Право на възражение - Имате право по всяко време и на основания, касаещи Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването на данни, основаващи се на “легитимен интерес”
 • Право на изтриване - Имате възможност да поискате изтриване на личните ви данни в долупосочените случаи: 

- ако личните данни не представляват интерес за целите, за които са събрани;

- ако притежателят на лични данни упражни правото си на възражение и не съществуват законни основания за обработването, които да притежават преимущество;

- ако обработването е било в разрез със закона;

- ако има наличие на нормативно задължение на администратора за заличаване на данните.

 • Право на изтриване не се прилага в случаите, когато данните се обработват с цел:

- упражняване правото на свобода на изразяване и правото на информираност;

- осъществяване на правно задължение, изискващо обработване, основаващо се на правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага върху администратора или е свързано с изпълнение на задача с обществен интерес или в случаите на упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;

- по причини, засягащи обществения интерес в областта на общественото здраве;

- архивиране в интерес на обществото, за научни или исторически изследвания или цели, засягащи статистиката съгласно чл. 89, п. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, до степен до която има вероятност правото на заличаване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни прилагането на целите на обработване;

- учредяване, прилагане или защита на правни претенции.

 • Право на ограничаване на обработката - При определени ситуации имате право да поискате Администраторът да ограничи (прекрати) обработването на Вашите лични данни. В същността на тези случаи е необходимостта от проверка на автентичността на данните, на основанието или на законосъобразността на обработването им.

- Горепосочените права може да реализирате посредством отправянето на искане/възражение до Klimatici.bg на следния email: support@klimatici.bg. Искането или възражението е необходимо да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право желаете да упражните и следва да Ви отъждествява като субект на данни.

 • Право на жалба - Ако считате, че данните Ви се обработват извън рамките на закона от администратора, имате право да отправите жалба до надзорния орган, отговарящ за прилагането на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679, наричащ се Комисия за защита на личните данни:

- Наименование: Комисия за защита на личните данни;

- Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2;

- Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2;

- Телефон: 02 915 35 18;

- Интернет страница: cpdp.bg;

- Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Част VIII. Мерки за сигурност на информацията и защита на личните данни

 1. Предприети са съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни, вкл. защита от вируси, определяне на регистри, поддържащи се на електронен носител, копия за възстановяване за срока, контролиране на достъпа до регистрите, обозначаване на срокове за съхранение и процедури за заличаване на лични данни.

Част IX. Уведомяване в резултат на промени в настоящата политика

 1. Като Администратор на данни, си запазваме правото да извършваме изменения и допълнения в настоящата Политика. В случай на извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат отразени своевременно, както и предоставяне на разположение на всички лица, заинтересовани от официалния уебсайт - klimatici.bg.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.